Kombas, omgaan met verlies voor kinderen op de basisschool

 

Met KOMBAS gaan wij
terug naar de basis, daar waar het begint en kinderen leren ontdekken wie ze
zijn….

door het aanbieden van een interactieve groepstraining

Met 3 pijlers: kind, leerkracht, ouder
Kombas staat voor KOMPAS en BASIS
Het kind als kapitein op het schip

 

KOMBAS is een speels, laagdrempelig, interactief programma, waarbij we werken vanuit het principe van ervaringsgericht leren. Middels spelletjes, lichaamswerk, (creatieve) opdrachten, videomateriaal, voorlichting en uitwisseling leren kinderen met hoofd (inzicht), hart (voelen) en handen (doen) omgaan met hun eigen gedachten en gevoelens; hoe dit invloed heeft op hun eigen gedrag én daardoor ook op het gedrag van anderen.

KOMBAS is niet alleen voor kinderen. We richten onze pijlers ook op de omgeving van kinderen. Wel staat het kind in dit project centraal. Voor nazorg en begeleiding van de kinderen tijdens het project is de leerkracht van de betreffende groep/IBer betrokken. Omdat wij van mening zijn dat de opvoeding en ook het omgaan met verlies primair in de thuissituatie hoort, zijn ook ouders/verzorgers bij dit project betrokken.

Omgaan met verlies… ook dat zijn groeikansen!

Uitgangspunt voor het project KOMBAS is de theorie over het duaal rouwproces (Stroebe-Schut), dat samen met de gevoelenslijn wordt uitgelegd als de metafoor van ‘het bootje’. Deze metafoor maakt op een eenvoudige manier duidelijk hoe iedereen op een eigen manier omgaat met verlies.

Met KOMBAS doen we aan preventie. Doordat kinderen preventief vaardigheden aanleren hoe zij om kunnen gaan met verlies én ouders en leerkrachten inzichten hebben hoe zij kinderen kunnen begeleiden in verliessituaties, willen we voorkomen dat deze kinderen in een later stadium problemen krijgen wanneer zij te maken krijgen met verlies. Ook verlies is een onderdeel van het leven. Het hoort erbij.

Doel kind
Kinderen kunnen hun eigen innerlijke kompas gebruiken
waardoor ze leren zelf regie te voeren
en daarmee leren omgaan met verlieservaringen

Bijkomend positief effect is dat kinderen inzicht in de ander krijgen en er meer begrip voor elkaar kan ontstaan, wat de onderlinge betrokkenheid in de groep versterkt.

Doel leerkracht / ouder(s)
Leerkracht/ ouder heeft veranderd inzicht over
hoe om te gaan met kinderen met (een) verlieservaring(en)
waardoor zij kinderen in verliessituaties ondersteunen op een manier die bij elk individueel kind past.

Omdat de leerkracht tijdens elke les aanwezig is, is het bijkomend effect dat hij/ zij de info, oefeningen en opdrachten in het vervolg van het schooljaar, daar waar nodig, direct kan inzetten.

Doelgroep
Een project voor leerlingen in de basisschool leeftijd (vanaf  9 jaar), dus groep 6, 7 of 8. Alsook hun leerkracht(en) en ouder(s).

De pilot hebben wij gedaan in groep 7 van basisschool Megelsheim in Meerlo van oktober tot december 2016.

Inhoud
De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1 uur
+ een leerkrachtenbijeenkomst (eigen leerkracht, IB’er en andere geinteresseerde
betrokkenen)
+ een ouderbijeenkomst (van de betreffende kinderen)

 

©2016
Gertie Mooren, rouw- en verliesdeskundige
Saskia Zoutewelle, jeugdwelzijnswerker, stresscoach